Vizha Valeriya

Vizha Valeriya

Минск

Biography

Вижави. Искусство коллажа.

Works